Tasavvuf Sözlüğü
Canibim.Com

Tasavvuf Sözlüğü - Canibim.Com

Tarikatta Bazı Istılahlar

TAC:Başa takılan beyaz kaçeden yapılan külah.

TERK:Tacın dilimlerine denir.

GÜL:Tacın tepesindeki sembole denir

ALEM:Şeyhlerde bulunması icab eden şeyhliğe ilk başladığı zaman verilen bir nevi bayrak.

POST veya SECCADE:Şeyhin üstünde oturduğu halı kumaş veya koyun postuna denir.

Tacın manası:T harfi tamlığa,yani her bakımdan tam olmağa.Elif harfi şekli itbari ile doğruluğa.Cim de cemale,güzelliğe delalet eder.Bayramilerde altı terk, Bektaşilerde on iki terk,Eşrefilerde yedi terk vardır(bu yedi terkin manası fatihanın yedi ayetine işarettir)Kadirilerde tepede gül olur.

CÜNEYDİ:Tacın etrafına sarılan sarığa denir.Sarığın bir uuda aşağıya salınır.

TAYLASAN:Sarığın ucunun aşağıya bırakılmasına denir.

ARAKİYE:Çuhadan yapılan külah(Kadirilerde)

Mühürü Süleyman:18 dilimli güle denir(Kadiri Gülü)

Yeşil Sarık:Peygamber (s.a.v)miracdan her geldiğinde başına tac ve yeşil sarık sarardı.Miracdan geldiği böylece anlaşılırdı, sahabe tebrik ederdi.

Siyah Sarık:Peygamber(s.a.v) Medineye hicretinde ve mekkenin fethinde takmıştır.

NOT:Kadiriler yeşil rengi makbul sayarlar.Mısır Kadirileri sarıkları ve bayrakları beyazdır.

KADİRİLİKTE YEDİ MAKAM

1-NEVSİ EMMARE:Yusuf suresi:53

2-NEVSİ LEVVAME:Kıyamet suresi:2

3-NEVSİ MÜLHÜME:Şems suresi:8

4-NEVSİ MUTMAİNNE:Fecir suresi:27

5-NEVSİ RADİYE:Fecir suresi:28

6-NEVSİ MARDİYE:Feir suresi:28

7-NEVSİ SAFİYE:Fecir suresi:29-30

Bunların yedisine letaifi nefis denir.

1-Mavi Renk:lailahe illallah(Esması):(İşareti)Utarid Yıldızı

2-Kırmızı Renk:Allah(Esması)(işareti)Merih yıldızı

3-Beyaz Renk:Hu(Esması):((İşareti)Zühre Yıldızı

4-Sarı Renk:Hak(Esması)(İşareti)Güney Yıldızı

5-Yeşil Renk:Hayy(Esması):(İşareti)Ay Yıldızı

6-Siyah Renk:Kayyum(Esması):(İşareti)Zuhal Yıldızı

7-Gri Renksiz:Kahhar(Esması):(İşareti)Müşteri yıldızı

Yedi Sayısının Hikmeti:

Sevakıti Fatiha:Yedi harfdir.Fe-cim-sin-se-zı-hı-zeharfleridir.Bu harflerden müteşekkil yedi ilahi isim mevcuttur.(Ferd-Cebbar-Şekûr-Sabır-Zahir-Habir-Zekiyy)Edeb tacının yedi dilimi

Sevakıtı Fatiha deninen bu yedi harfe işaret eder.

Peygamber(s.a.v)e miracda verilen çeyiz yedi adettir.Bunlar(Tac-Hulle-Kemer-Rida-Asa-Burak-Refref) Kadirilerin tacındaki yedi dilim buna işarettir.

Kur’an’da Kef Suresi(10-15) bahsedilen yedi kişi Eshab-ı Keyf(Yemliha-Mekselina-Mernuş-Debernuş-Sazanuş-Kefeştatayyuş-Kıtmir)Kadiriye tacının pamuklu yedi dilimli tacı bu yedi kişiye Kıtmir ise hayvanı ruhumuzun terbiye ve ıslahına işarettir.

İnsan vücudunda en şerefli olan yedi organ(iki göz-iki kulak-iki burun deliği-bir ağız)edeb tacının yedi dilimi bu yedi organa işarettir.

Namaz secdesi yedi organ üzerine farz kılındı(iki ayak-iki diz-iki el-bir alın)Kadiri edeb tacının yedi kapısı secde yeri olan yedi organa dikkat gösterir.

İnsan vücudunda Etvarı Seb’a denilen yedi nefis makamı bulunur(Emare-Levvame-Mülhime-Mutmainne-Radiye-Mardiye-Safiye)edeb tacının yedi dilimi yedi nefis terbiyesine işarettir.

İnsan binası yedi şey üzerindedir(kemik-damar-sinir-et-deri-kan-nefes)keramet tacının yedi dilimi buna işarettir.

Tarikat ehlinin ve diyer müminlerin sığınacağı yeri olan İmamül Muttakin ve Vasiyi Hatemen Nebiyyin, hz. Ali(k.v) hazretlerinin meşhur isim, lakab, künyeleri yedi tanedir(İmam-ı Aliyyül Mürteza-Haydar-Esadullah-Ebu Turab-Şahı Merdan-Sahibi Zülfikar)taımızın yedi kapısı bu yedi ismin hürmetine işarettir.

Kadiri Tarikatımızın piri evliyaların sultanı, fakirlerin sığınağı, insanların, cinlerin, meleklerin şeyhi rabbani kutbul semedani gavsul nurani, heykeli subhani, kandil, en büyük gavs efendimizin yedi ismi künyesi şunlardır(Muhyiddin-Abdulkadir-Ebu Salih-Bazullah-Bazul Eşheb-Reisül Aktap-Alimüş Şark)tacımızın yedi dilimine işarettir.

Sab’a-i Kevniyye(yedi varlıklar şunlardır)yedi ulül azam peygamber(Hz.Adem-Hz.Nuh-Hz. Davud-Hz. İbrahim-Hz.Musa-Hz. İsa-Hz Muhammed(s.a.v)

Yedi ulül azam melek(Cebrail-Mikâil-İsrafil-Azrail-Semsemail-Rukyail-Ayniyail)

Yedi müekkel isim(Hüsameddin-Necmeddin-Bedreddin-Şemsettin-Nurettin-Cemalettin-Kemalettin)

Yedi hüddam ismi(Meymun-Şemhureş-Ahmer-Muzheb-Ebyad-Burkan-Murra)

Mashar Vurmak

Habil Kabille ikizi olan İklimiyya ile evlenmek ister.Adem a.s Allah(c.c)a adak yapmalarını söyler.Habil çobandı koç getirdi, Kabil çiftçiydi ekin getirdi.Allah(c.c) Habil’in koçunu göğe çekti, kabul etti.Bunu gören Habil sevincinden eline taş alıp birbirine vurdu.Böylece sevinç ve vecd halinde mashar çalmak Habil’in sünnetidir.

Bu semaya çekilen koç, daha sonra İsmail a.s kurban edilince Cebrail İbrahim a.s’ma getirdiği Habil’in adak koçudur.

Ayrıca mashar Peygamber(s.a.v) in medineye gelişinde masharla karşılandı.Peygamber(s.a.v) bir gazveden dönüşünde Medineli kızlar Saniyetül Veda tepesinde masharlarla karşıladılar.Pek çok savaşda Peygamber(s.a.v) mashar vurdurmuştur.

Raks Yapmak

Cafer el Tayyar r.a Paygamber(s.a.v) huzurunda vecde gelip raks etmiş.Peygamber bunu görmüş sessiz kalmıştır.

İbni Mace süneninde hadis no:1898 Hz. Ayşe’nin odasında iki ensardan kız buat savaşını öven şiir ve namesini yüksek sesle okurlar.Ebubekir.r.a Ayşe’yi azarlar Peygamber(s.a.v)odada uzanmış yattığı yerden Ebubekir onları rahat bırak der, ramazan bayramı günü.

Sesli zikir:İsra Suresi:44

Mürşüdün gerekli oluşu:Nahıl Suresi:43-Kehf Suresi:84

Gaybı bildirdiği dostları:Hucurat:13-Ankebut:43-44-Cin:26-27

Zikir:Hacc:35-Ahzap:41-42-Araf:205-Bakara:152-Ankebut:45-Rad:28

‘‘ Okusan bin cilt kitabı,eylesen bin yıl amel

Marifetten zerre tanmaz kalbine, gel etme naz’’

Kuddüsü

Sedeyi Niyaz:Namazdan sonraki yapılan, secdeye denir.(Bakara Suresi:127.ayet)

Rabıta:Ali İmran:31

Tüm TASAVVUF SÖZLÜĞÜ