SADİYYE TARİKATI

SADİYYE TARİKATI

Muhammed Sa’deddin Muhammed el-Cebbavi tarafından kurulmuştur. Sadeddin Cebbavi hazretleri 593/1197 yılında Havran’da dünyaya geldi. Gençliğinde bir müddet eşkiyalık yaptı. Babası Yunus eş-Şeybani’nin duaları neticesinde bir gün rüyasında Peygamberimizi (s.a.v.) gördü. Bunu İlahi bir ikaz sayarak tövbe etti ve babasına intisap etti.
Sonra Cabba’ya giderek burada yerleşti. Telkin yoluyla ruh hastalıklarını iyileştirmekle şöhret buldu.
700/1301 yılında Cebba’da  vefat etmiştir.
Tarikat, daha sonraki  yıllarda bünyeleşmiş ve Suriye bölgesinde yayılmıştır. Sadiye tarikatı, Selamiye kolunun kurucusu Abdüsselam Hazretleri ile Anadolu’ya girmiş, İstanbul’dan Rumeli’ye geçmiş ve yayılmış, Rufaiyye gibi Bektaşilik ve fütuvvetle karışmıştır.
Sa’diyye’de cehri zikir esastır. Tarikat mensupları, bir salonun etrafında gözleri kapalı, kollar açık olarak sağ ökçeleri üzerinde raks ederler. Sadilerde de yılanlarla oynamak vs. bürhanlar vardır.
Tarikat Cibaviye olarak da isimlendirilir. Tarikatın adab ve erkanı, Haririzade’nin Abiku’s-saadeti’l-ebediyye adlı eserinde anlatılmıştır.

 

SA’Dİ TARİKATI SİLSİLESİ

 

Hz. Ali

Hasan el-Basri

Habib-i A’cemi

Davud et-Tai

Ma’ruf el-Kerhi

Seriyü’s-Sakati

Cüneyd el-Bağdadi

Şeyh Ebu Ali Rudbari

Şeyh Ebu Ali Katip Hüseyin

Şeyh Ebu Osman el-Mağribi

Şeyh Ebu Kasım Gürgani (veya Kerkani)

Şeyh Ebu Bekir Nessac et-Tusi

Şeyh Ebu’l-Vefa İbrahim

Şeyh Ebu’l-Bereket el-Bağdadi

Şeyh Ebu Said el-Endülisi

Şeyh Ebu Medyen el-Mağribi

Şeyh Yunus eş-Şeybani

Şeyh Mezid eş,Şeybani

Piri tarikat Sa’deddin el-Cebavi eş-Şeybani

 

Kaynak:

Tarikatlar 2- İsmail Mıutlu

Tasavvuf ve tarikatlar tarihi- Mustafa Kara